Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 25 juni 2009

Hårdare tag mot återfallsförbrytare - tveksam medicin

Regeringen vill ta hårdare tag mot återfallsförbrytare.
Den som begår många brott ska inte längre få straffrabatt.
– Jag tror att många retar sig på att personer som gång efter gång efter gång begår brott märker att det inte tas på allvar. Jag tror att det finns en allmän uppfattning att man bör skärpa straffen vad gäller återfall, säger justitieminister Beatrice Ask.

Varför alltid slå till hårdare mot de missskötsamma ? Varför inte försöka belöna de skötsamma ? Det finns inget stöd för att hårdare tag leder till färre brott.

Professorn i kriminologi, Jerzy Sarnecki, tror inte heller på regeringens lösning.
– Fängelse ger snarare en ökning av återfall i brott och inte en minskning. Vi vet således att detta inte leder till förebyggande effekter och därför tycker jag inte att det är meningsfullt, säger han.


Jag tycker däremot att man gärna kan belöna fångar som sköter sina fängelsevistelser och som följer och genomgår de behandlingsprogram som erbjuds. Idag döms du t ex till 1 års fängelse. Du erhåller en omedelbar rabatt genom att frigivning sker vid 2/3-tid . Detta utan någon motprestation. Jag tycker att man skall dömas till t ex 1 år,och sedan också avtjäna detta år men genom god skötsamhet kunna få rabatt ner till 1/2-tid. Jag tror på positiv förstärkning och att ett sådant system skulle ge bättre resultat.
Härom året kom kriminalvårdskommitten med förslag om ett förmånssystem som t ex innebar att skötsamhet skulle premieras med att fången fick ha egna kläder, bättre besöksmöjligheter, ha mera utrustning på sitt rum, ökat utbud av fritidsaktiviteter mm mm. Ett enligt mitt förmenande i det mesta ogenomtänkt förslag. Redan då invände jag enligt följande:
-Inrättandet av ett förmånssystem är ett steg i rätt riktning. Dock borde den grundläggande förmånsmöjligheten vara att kunna väsentligt reducera sin strafftid genom skötsamhet. Grundregeln borde vara att det straff som utdöms också skall avtjänas, d v s att t ex 1 års fängelse är 1 års fängelse. Genom god skötsamhet så kan den dömde själv reducera strafftiden till 3/4, 2/3 och slutligen i bästa fall 1/2-tid. Att genast efterskänka 1/3 av det utdömda straffet är inkonsekvent tänkande t ex i förhållande till grundtankarna i kriminalvårdskommittens förslag.
Mitt föreslagna rabattsystem skulle förutom brottspreventiva effekter ha positiva effekter på platssituationen i Kriminalvården och stimulera ett bättre flöde mellan olika typer av anstalter, alltså ett bättre platsutnyttjande.

Men, detta räcker inte. Det är dags för det stora trendbrottet, att börja jobba långsiktigt och reellt förebyggande och inte bara prata om vikten av förebyggandeåtgärder. D v s gå in med tidiga insatser för de barn och ungdomar som tidigt avviker och redan tidigt i skolan uppvisar ett beteende som kan misstänkas leda in på fel vägar i livet. Alltså, långsiktigt tänkande, tidiga insatser. Det kommer att ta tid innan detta slår igenom men är på sikt betydligt mera verkningsfullt och bättre för både samhället och individen än att försöka hitta lösningar genom vedergällningsprincipen.